Privacybeleid

Stichting Waterpop Festival (hierna te noemen “Waterpop” of “ons” of “wij”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) en nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy beleid aanpassen. We nodigen u daarom uit dit privacy beleid regelmatig te controleren, zodat u geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy beleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

In dit privacy beleid lichten wij toe:

 1. op wie dit privacy beleid van toepassing is;
 2. welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 3. voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 4. hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 5. met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 6. hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 7. de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 8. ons gebruik van cookies;
 9. hoe u contact met ons op kunt nemen.
 1. OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

Dit privacy beleid geldt voor alle personen van wie Waterpop persoonsgegevens verwerkt. Derhalve is dit privacy beleid van toepassing op:

 • Vrijwilligers, artiesten, sponsors en leveranciers van Waterpop;
 • potentiële sponsors en leveranciers met wie Waterpop contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website van Waterpop;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Waterpop;
 • alle andere personen van wie Waterpop persoonsgegevens verwerkt waarbij die verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waterpop.
 1. PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van het festival, events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met de aanmelding als vrijwilliger of aanmelding voor nieuwsbrieven, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, en alle overige vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, of door ons uw visitekaartje te geven. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media buttons. Waterpop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Waterpop verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 1. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Waterpop kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om ons festival te organiseren;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en andere Waterpop activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.
 1. BEWAARTERMIJN

Waterpop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 1. DELEN MET ANDEREN

Voor de in dit privacy beleid beschreven doeleinden kan Waterpop uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de organisatie van ons festival, zoals regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacy beleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacy beleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacy beleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Waterpop is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Waterpop, sluit Waterpop met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Waterpop er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 1. BEVEILIGING

Waterpop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@waterpop.nl.

 1. UW RECHTEN

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens, namelijk:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.
 1. COOKIES

Waterpop maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.

De website maakt gebruik van tracking cookies en advertentie cookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst

Soort cookie Doel
Asp.net_sessionid functionele cookie
Sxa_site functionele cookie
Sc_analytische cookie_global_cookie (Sitecore) analytische cookie
ga (Google Analytics) analytische cookie
_gid (Google Analytics) analytische cookie
_gat (Google Analytics) analytische cookie

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

 1. CONTACT:

Het postadres van Stichting Waterpop Festival is Postbus 33, 2290 AA te Wateringen. Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@waterpop.nl.